Toyota Sienna neuve Toronto ON M1L 2L6


Toyota Sienna

Dcouvrez la Toyota Sienna 2019. Grce  la progressivit de son moteur 6 cylindres de 3,5 litres, les passages de vitesses se font tout en douceur, vous serez aussi rassur par son systme du contrle dynamique de la stabilit. Ce modle accueille 8 passagers confortablement, notamment grce  l'quipement suivant: des lampes de lecture avants et arrires, un essuie-glace de lunette arrire, l'ouverture automatique de la glace du conducteur, des siges avant  commande lectrique, une tlcommande intgre d'ouvre-porte de garage, un systme de surveillance de l'angle mort, et beaucoup plus. L'habitacle propose de nombreuses solutions de rangement qui sont le reflet d'un souci lev du dtail. Toyota accorde la priorit  la scurit et la protection en incluant: rideaux gonflables pour protger la tte, coussins gonflables latraux  l'avant, systme antipatinage, systme d'assistance au freinage, un avertisseur d'urgence, systme de communication d'urgence, et freins  disque aux 4 roues avec antiblocage. Le rgulateur de vitesse adaptif modifie automatiquement la vitesse de croisire afin de maintenir une distances scuritaires avec les autres vhicules. Nous comptons sur une quipe exprimente, dvoue et enthousiaste, prte  vous servir. Nous vous aiderons  trouver le bon vhicule au prix qui respecte votre budget. Prenez quelques instants pour effectuer un essai routier!