Toyota Safety Sense

What is Toyota Safety Sense 2.0?